Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2cv-parts: de bepaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 2cv-parts en de klant waarop 2cv-parts deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 2cv-parts, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de producten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door 2cv-parts in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat. Getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van gewijzigde inkoopprijzen van het product. Indien de getoonde prijs afwijkt van de huidige verkoopprijs wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld voordat het product wordt opgestuurd. Klant heeft bij een gewijzigde verkoopprijs het recht de overeenkomst te ontbinden.

Over de bestelling:

2cv-parts levert pas uit na ontvangst van betaling, tenzij voor een rembourszending is gekozen. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt 2cv-parts zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Over het retourneren van zendingen/producten:

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen na ontvangst de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van 2cv-parts over de staat van de produkten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.

Over de levering:

2cv-parts doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren, en streven er naar binnen 3 werkdagen uw bestelling te verzenden. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Indien 2cv-parts een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant 2cv-parts schriftelijk in gebreke te stellen.

De bestellingen worden verstuurd met PostNL en/of DPD. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.

Over het versturen:

2cv-parts draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant, uitzondering hierop zijn producten van glas zoals ramen en gloeilampen. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is 2cv-parts gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Over de garantie:

2cv-parts garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door 2cv-parts op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is 2cv-parts eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door 2cv-parts overgenomen.

Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van 2cv-parts te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist 2cv-parts of het artikel vervangen wordt.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. 2cv-parts is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

2cv-parts is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door 2cv-parts geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van 2cv-parts (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van 2cv-parts.

Over terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door 2cv-parts gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Over Privacy:

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van 2cv-parts.Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

2cv-parts verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan 2cv-parts geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Citroën 2CV - van plattelandsauto tot stijlicoon €15,95

Klantenservice

Hulp nodig of een vraag ?

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2013 - 2024 2cv-parts.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel